พล.ร.ต.หญิง พญ. สีวิลา พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Kidney Foundation of Thailand Scholarship, 2545
- Nephrology & Transplantation Immunology, University of Alberta, ประเทศแคนาดา, 2545 - 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Chronic Kidney Disease
- Hemodialysis
Other Credentials
- หัวหน้าศูนย์ไตเทียม, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- รองประธานคณะอนุกรรมการตรวจรับมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการคณะทำงานมาตรฐานระบบน้ำบริสุทธิ์, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- กรรมการพัฒนามาตรฐานไตเทียม, กระทรวงสาธารณสุข
- เลขานุการคณะอนุกรรมการมาตรฐานไตเทียม, แพทยสภา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)