นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- Adult Reconstructive Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Arthroplasty
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)