นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Knee Arthroplasty
- Hip Arthroplasty
- Computer-assisted navigation in total knee replacement surgery
- Minimally Invasive Surgery Total Knee Arthroplasty
- Robotic Assisted Knee Replacement (MAKOplaty)
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)