ทพญ. ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรม, ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก และความพิการของขมับและขากรรไกร

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขา Orofacial Pain, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาทันตกรรมการบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, ประเทศไทย, 2559
การศึกษาหลังปริญญา
- Temporomandibular Disorders (TMD), 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- TMJ / Jaw Problems and Occlusion
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 19:3017:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)