นพ. ณัฐพร แสงเพชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Division of Arthroscopy & Athletic Injuries, The University of British Colombia, Canada, 2006-2007
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)