น.อ.พิเศษ นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical Electrophysiology, University of Colorado, สหรัฐอเมริกา, 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Cardiac Electrophysiology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)