นพ. เขษม์ชัย เสือวรรณศรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Cognitive and Behavioral Neurology Research Fellowship, University of Florida, College of Medicine and Affiliated Hospitals, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cognitive and Behavioral Neurology
- Alzheimer disease
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu508:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri608:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat708:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)

Article by this doctor