นพ. คณิต ออตยะกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2542
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2546 - 2549
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Musculoskeletal Pain Management
- Acupuncture
- Shock Wave Therapy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu516:00 - 19:0016:0019:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)