พญ. เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต Bonn-University, ประเทศเยอรมันนี, 2516
วุฒิบัตร
- Dr.Med., ประเทศเยอรมันนี, 2519
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศเยอรมันนี, 2527
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Ultimate Advanced Technologies in Endoscopic Gynecologic Surgery beyond 2010, Pattaya, Thailand, 2009
- Laparoscopic - Training Teil 1, 2009
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)