พญ. เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต Bonn-University, ประเทศเยอรมันนี, 2516
วุฒิบัตร
- Dr.Med., ประเทศเยอรมันนี, 2519
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศเยอรมันนี, 2527
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Ultimate Advanced Technologies in Endoscopic Gynecologic Surgery beyond 2010, Pattaya, Thailand, 2009
- Laparoscopic - Training Teil 1, 2009
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)