รศ.นพ. วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, MRCP ประเทศอังกฤษ, 2522
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, FRCP (Edinburgh), 2531
การศึกษาหลังปริญญา
- Gastroenterology & Hepatology, Freeman Hospital, New Castle and Royal Infirmary Glasgow, ประเทศอังกฤษ, 2520-2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:3009:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:30 - 15:3013:3015:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:3009:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:30 - 15:3013:3015:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:3009:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:30 - 15:3013:3015:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:3008:0012:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:3009:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:30 - 15:3013:3015:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)