นพ. วรศักดิ์ โฆวินวิพัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันสูง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน), ประเทศไทย, 2537
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Hyperbaric Medicine, University of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland, 2538
- Medical Officers Underwater Medicine, Royal Australian Nave, ออสเตเรีย, 2542
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Hyperbaric Oxygen Therapy (BIH 6th Floor)

Article by this doctor