นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Dementia & Cognitive Disorders, The University of British Columbia, Vancouver, แคนาดา, 2551-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cognitive and Behavioral Neurology
- Alzheimer disease
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)