အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု: ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (BMI)

ကျနော်တို့ဗမာသို့ဘာသာပြန်ထားသောနေကြတယ်

In the following table, listed by height, you can look up your ideal body weight (IBW) and the body weights at which your
BMI is 35 and 40, respectively.

Overview
Kilograms  :  Pounds
 
Kilograms
HT* (cm)    Female Male
  IBW**
(kg)
  Body weight at  IBW**
(kg)
Body weight at
 BMI=35   BMI=40  BMI=35 BMI=40
146  51.2 74.6 85.3      
147 51.5  75.6 86.4      
148  51.9 76.7  87.6      
149  52.4  77.7 88.8      
150  52.9 78.7 90.0      
151  53.3 79.8 91.2      
152  53.8 80.9 92.4      
153 54.3 81.9 93.6      
154 54.8 83.0  94.9      
 155 55.3  84.1  96.1      
 156  55.9  85.2  97.3  59.8 85.2 97.3
 157  56.4  86.3  98.6  60.1  86.3  98.6
 158  56.9  87.4  99.9  60.5  87.4  99.9
 159  57.4  88.5  101.1  60.8  88.5  101.1
 160  58.0  89.6  102.4  61.2  89.6  102.4
 161  58.5  90.7  103.7  61.6  90.7  103.7
 162  59.1  91.9  105.0  62.0  91.9  105.0
 163  59.6  93.0  106.3  62.5  93.0  106.3
 164  60.2  94.1  107.6  63.0  94.1  107.6
 165  60.7  95.3  108.9  63.4  95.3  108.9
 166  61.2  96.4  110.2  64.0  96.4  110.2
 167  61.8  97.6  111.6  64.5  97.6  111.6
 168  62.3  98.8  112.9  65.0  98.8  112.9
 169  62.8  100.0  114.2  65.5  100.0  114.2
 170  63.3  101.2  115.6  66.1  101.2  115.6
171  63.9  102.3  117.0  66.6  102.3  117.0
 172  64.4  103.5  118.3  67.1  103.5  118.3
 173  64.9  104.8  119.7  67.7  104.8  119.7
 174  65.5  106.0  121.1  68.2  106.0  121.1
 175  66.1  107.2  122.5  68.8  107.2  122.5
 176  66.6  108.4  123.9  69.3  108.4  123.9
 177  67.1  109.7  125.3  69.9  109.7  125.3
 178  67.6  110.9  126.7  70.4  110.9  126.7
 179  68.2  112.1  128.2  71.0  112.1  128.2
 180  68.7  113.4  129.6  71.6  113.4  129.6
 181        72.3  114.7  131.0
 182        72.9  115.9  132.5
 183        73.5  117.2  134.0
 184        74.2  118.5  135.4
 185        74.9  119.8  136.9
 186        75.6  121.1  138.4
 187        76.2  122.4  139.9
 188        76.9  123.7  141.4
 189        77.7  125.0  142.9
 190        78.5  126.4  144.4
 Back to top
 
 
Pounds
HT Femail Male
IBW Body weight at IBW Body weight at
BMI=35 BMI=40 BMI=35 BMI=40
4'10'' 115 167 191      
4'11'' 117 173 198      
5' 120 79 205      
5'1'' 122 185 212      
5'2'' 125 191 219 136 191 219
5'3'' 128 198 226 138 198 226
5'4'' 131 204 233 140 204 233
5'5'' 134 210 240 143 210 240
5'6'' 137 217 248 145 217 248
5'7'' 140 223 255 149 223 255
5'8'' 143 230 263 151 230 263
5'9'' 146 237 271 154 237 271
5'10'' 149 244 279 157 244 279
5'11'' 152 251 287 160 251 287
6' 155 258 295 164 258 295
6'1''       167 265 303
6'2''       171 273 312
6'3''       175 280 320
6'4''       179 288 329

Back to top

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

Rating score 2.00 of 10, based on 3 vote(s)

Related Health Blogs