ရက်ချိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်

1

လူနာအချက်အလက်

2

ထပ်ဆောင်းလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ

3

EYE 06
Eye Muscle Correction Level 1 under GA