ခြေထောက်နာကျင်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲနောက်ကျောနာကျင်မှု

ကျနော်တို့ဗမာသို့ဘာသာပြန်ထားသောနေကြတယ်

Possible causes
 • Muscle or ligament strain such as repeated heavy lifting or a sudden awkward movement
 • Bulging or ruptured discs
 • Arthritis
 • Skeletal deformity (scoliosis)
 • Osteoporosis (compression fracture)
 • Fracture (trauma)
 • Infection
 • Tumor
 • Try sitting more erect. Read the article to see an exercise that might help
 • ​Bed rest
 • Over-the-counter pain relievers
 • Exercise

If the pain doesn't go away in a few days, or if it becomes hard to bear, have a spine specialist evaluate you to see if there are more serious causes. Make an appointment

 • Chronic back pain more than three consecutive months.
 • Sciatica or radicular pain (the pain that radiates into the hip, legs, and foot).
 • A severe pain that does not improve with rest.
 • Pain after an injury or a fall.
 • Pain plus any of these problems.
  • Trouble urinating
  • Leg weakness
  • Numbness in the leg, foot, or rectal area
  • Nausea, vomiting, or fever
  • Unexplained weight loss

*The symptoms in bold point to a serious underlying cause and immediate medical treatment is required.

Your doctor will evaluate your movement and may order detailed imaging of your lumbar vertebrae. This will help determine the best course of treatment, which could include:

 • Nonsurgical such as medication, core muscle exercise , physiotherapy and spinal injection etc.
 • Types of lumbar spinal surgery
 • Fusion surgery
  • Anterior lumbar interbody fusion (ALIF)
  • Oblique lumbar interbody fusion (OLIF)
  • Direct lateral lumbar interbody fusion (DLIF)
  • Tranforaminal lumbar interbody fusion (TLIF)
  • Posterolateral lumbar fusion (PL Fusion)
 • Nonfusion surgery
  •  

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ကျောရိုးရေးစင်တာ

လေ့လာရန်
Rating score 10.00 of 10, based on 1 vote(s)

Related Health Blogs