bih.button.backtotop.text

網膜剥離

โรคจอตาหลุดลอก คือ ภาวะที่มีการลอกตัวของจอตาออกจากผนังด้านในของลูกตา โดยเกิดจาก

1.    มีการฉีกขาดของจอตา ทำให้น้ำวุ้นตาเข้าไปใต้จอตา เกิดจอตาลอกตามมาได้
2.    มีการสร้างพังผืดบนผิวจอตาและดึงรั้งให้จอตาหลุดลอก เช่น ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ลูกตามาก่อน

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

Related Packages

Rating score 10.00 of 10, based on 1 vote(s)

Related Health Blogs