bih.button.backtotop.text

انفصال الشبكية

โรคจอตาหลุดลอก คือ ภาวะที่มีการลอกตัวของจอตาออกจากผนังด้านในของลูกตา โดยเกิดจาก

1.    มีการฉีกขาดของจอตา ทำให้น้ำวุ้นตาเข้าไปใต้จอตา เกิดจอตาลอกตามมาได้
2.    มีการสร้างพังผืดบนผิวจอตาและดึงรั้งให้จอตาหลุดลอก เช่น ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ลูกตามาก่อน

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

Related Packages

Rating score 10.00 of 10, based on 1 vote(s)

Related Health Blogs