ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช 6807 ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน 7.84615384615385 10 13

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 
 

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

 1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

 1. รักษาโรคของสตรี
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยคลินิกเต้านมพร้อมให้บริการรักษาอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดส่องกล้อง

 1. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังได้รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จึงมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ระหว่างตั้งครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
การคลอดบุตร
หลังคลอด

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน โดยคลินิกนมแม่ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้
 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
 
 1. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน
เมื่ออายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ
 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ
 • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจภายใน 16 ห้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการตรวจรักษา
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 
สถานที่ตั้ง
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0 2667 2000
โทรสาร: 0 2667 2915
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. จันทรา เจณณวาสิน
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. เจริญ ทวีผลเจริญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. ทรงเกียรติ จิรัปปภา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. บุณลอ ศรีพยัตต์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. ประภาส กอบกู้วัฒนา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. ปรีชา เหมชะญาติ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
รศ.นพ. ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. ยุกต์ ลีลาวิวัฒน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. วิบูลย์ ศศิวิมลกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. วิมลวรรณ จงวัฒนา
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา
พญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. ศรีริน สินธุภัค
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา
พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. ศุลีวรรณ รัตนไชย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. สมเจตน์ มณีปาลวิรัตน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
น.อ.นพ. สันติ ศรีเสริมโภค
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. สุทัศน์ กลกิจโกวินท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. สุมน พฤกษาพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ผศ.นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. อนงค์ เลขะกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ศ.นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. อรรณพ ใจสำราญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. นุสารี กิจวิกัย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พล.ต.ท.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. พิสิฐ ตันติวัฒนากุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ผศ.นพ. สมชาย สุวจนกรณ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ศ.นพ. อร่าม โรจนสกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.นพ. นพดล สโรบล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ผศ.พญ. ปัทมา พรหมสนธิ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ. อัญรินทร์ ปรีชาพรประเสริฐ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. กิตติ ตู้จินดา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. จอน ยัง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
พญ. ปาริชาติ ธนะสิทธิชัย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. พูนศักดิ์ สุชนวณิช
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
นพ. สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
นพ. เดชะพงษ์ ภู่เจริญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. วริศรา จันทรศร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กนธีร์ สังขวาสี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นิเวทย์ พักมณี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. พรชัย เมฆอรียะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. พิชาญ จันทรวิโรจน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. วันดี อารีรักษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. เสาวนีย์ การปลื้มจิตต์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. อภิชัย วสุรัตน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ไพศาล เวชชพิพัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
นพ. วีระ บูรณะกิจเจริญ
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
พญ. ศนิ มลกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
นพ. สาธิต กรเณศ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
รศ.นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

การทำคลอดแฝด 6 (สัมภาษณ์คณะแพทย์)

การทำคลอดแฝด 6 (สัมภาษณ์คณะแพทย์)
สาวไทยคลอดลูกแฝดหก (จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้)

สาวไทยคลอดลูกแฝดหก (จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้)
ประจำเดือนไม่ปกติ เรื่องกังวลผู้ ญ

ประจำเดือนไม่ปกติ เรื่องกังวลผู้ ญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
หูดหงอนไก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หูดหงอนไก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ช็อกโกแลตซิสต์ โรคสุดฮิตของผู้หญิง

ช็อกโกแลตซิสต์ โรคสุดฮิตของผู้หญิง
ไขปัญหา ทำไมมีบุตรยาก

ไขปัญหา ทำไมมีบุตรยาก
มะเร็งเต้านม เป็นได้ทั้งหญิงและชาย

มะเร็งเต้านม เป็นได้ทั้งหญิงและชาย
มะเร็งปากมดลูก โรคฮิตผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก โรคฮิตผู้หญิง
เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์

เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
6807

บล็อกที่เกี่ยวข้อง

custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6807

บทความที่เกี่ยวข้อง