คุณอิงควรรณเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากไป
ปีนเขาแล้วรู้สึกว่ามีแรงน้อยลง เจ็บแปลบๆ ตรง
ซี่โครง เมื่อเอกซเรย์พบจุดที่ปอด จึงไปตรวจกับ
แพทย์หลายท่านในหลายโรงพยาบาล แต่ยังไม่
ตัดสินใจเข้ารับการรักษา จนได้รับคำแนะนำจาก
เพื่อนบ้านให้มาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เมื่อได้พบแพทย์จึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด
ซึ่งทุกวันนี้ผ่านมา 5 ปีแล้ว คุณอิงควรรณสามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม


ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโรคปอดและทางเดินหายใจ
ทุกชนิดกว่า 20 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้รับการรับรองและผ่านการฝึกอบรม
จากสถาบันชั้นนำในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

นอกเหนือจากแพทย์จะได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว แพทย์ประจำศูนย์โรคปอดและ
โรคระบบทางเดินหายใจ ยังมีประสบการณ์ในการให้บริการดูแล
รักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่หลากหลาย เช่น
มะเร็งปอด หอบหืด ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคปอด
และระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ และอื่นๆ ให้กับผู้ป่วย
ทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 1,500 รายต่อเดือน และสำหรับมะเร็งปอด
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจตรวจวินิจฉัยพบผู้ป่วยรายใหม่
กว่า 200 รายต่อปี และติดตามรักษาผู้ป่วยประมาณ 3,000 visits ต่อปี

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบรังสีต่ำ

เพราะมะเร็งปอดเป็นโรคที่มักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก ทำให้ร้อยละ 90
ของผู้ที่ได้รับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดมักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2 ปี
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่
หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน

การตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ
(low-dose computerized tomography) ให้ภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ
ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบจุดหรือก้อนเนื้อที่อยู่ในปอดซึ่งบางครั้ง
อาจเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดธรรมดาได้ ซึ่งการค้นพบ
มะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้มีโอกาสรักษาหายถึงร้อยละ 90

ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อการฟื้นฟูและผลการรักษา
ที่ดีที่สุด

ในกรณีตรวจพบมะเร็งปอด แพทย์ประจำศูนย์โรคปอดและโรคระบบ
ทางเดินหายใจจะทำงานร่วมกับแพทย์ประจำศูนย์มะเร็ง ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์กว่า 20 ท่าน ทั้งอายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา
และศัลยแพทย์โรคมะเร็ง เพื่อวินิจฉัยระดับความรุนแรงและระยะ
ของมะเร็ง และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย โดยให้
บริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด
รังสีรักษา (ทั้งการฉายแสงและการฝังแร่) การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง
(targeted therapy) และเคมีบำบัด

การติดต่อสอบถาม

ในกรณีตรวจพบมะเร็งปอด แพทย์ประจำศูนย์โรคปอดและโรคระบบ
ทางเดินหายใจ หากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด
หรือโรคปอดและระบบทางเดินหายใจอื่นๆ สามารถทำการนัดหมาย
เพื่อขอรับคำปรึกษาได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โทร 0-2667-1000 หรือคลิก รายชื่อแพทย์
เพื่อดูรายละเอียดและตารางการออกตรวจของแพทย์

 

  ค้นหาแพทย์ นัดหมายแพทย์ ติดต่อเรา

 

นพ. ยงยุทธ พลอยส่องแสง นพ. ยงยุทธ พลอยส่องแสง
 

 • มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากร
  ทั้งชายและหญิงทั่วโลก ในประเทศไทยพบมะเร็งปอด
  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกในเพศชาย และเป็นอันดับ
  ที่สี่ในเพศหญิง (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  ปี พ.ศ.2553)
 • การตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรกจะมีโอกาสรอดชีวิต
  มากกว่า โดยผู้ป่วยในระยะ 1A จะมีโอกาสรักษาให้หายขาด
  ได้ประมาณ 90% หรือมากกว่า แต่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคือ
  ระยะที่ 4 จะมีอัตราการรอดชีวิตนานกว่า 5 ปีไม่ถึง 5%
 • โดยทั่วไปมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการ
  แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วอาจพบอาการได้ เช่น ไอ (อาจมี
  เสมหะหรือเลือดปน) หายใจสั้นและเร็ว เจ็บบริเวณหน้าอก
  เบื่ออาหาร เพลีย เหนื่อยง่าย ซึ่งถึงแม้อาการเหล่านี้อาจ
  คล้ายกับโรคชนิดอื่นๆ แต่ก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการ
  วินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที
   
 • ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจสอบมะเร็งปอดแบบง่ายหรือ
  ด้วยตนเองดังเช่นมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามการตรวจ
  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ computed tomography (CT)
  บริเวณทรวงอกจะช่วยให้ค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
  ที่อาจค้นไม่พบด้วยการเอกซเรย์ปอดธรรมดา
   
 • การรักษามะเร็งปอดทำได้หลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัด
  การฉายรังสี การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง การให้เคมีบำบัด
  และการรักษาด้วยการผสมผสาน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา
  วิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย โดยพิจารณา
  จากตำแหน่ง ขนาด และระยะของเซลล์มะเร็ง รวมถึงสภาพ
  ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย