คุณรงรองมีอาการมึนศีรษะง่าย ร่วมกับหูซ้าย
ไม่ค่อยได้ยิน เมื่อไปเช็กระดับการได้ยินและ
ทำ MRI ที่โรงพยาบาลแห่งแรก พบก้อนเนื้องอก
ในสมองขนาดใหญ่กว่าลูกกอล์ฟ แพทย์แนะนำ
ให้ผ่าตัดออก แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดใบหน้าเบี้ยว 
อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
คุณรงรองกังวลใจมากและหาข้อมูลจากหลาย
แหล่งก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการผ่าตัดที่
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง ผลการผ่าตัดเป็นไป
ด้วยดี ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูแลทุกความผิดปกติของระบบประสาท
และสมอง

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับการดูแลทุกความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง 
เช่น อาการปวดศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก 
โรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติด้านความจำ โรคพาร์กินสันและ
ความผิดปกติต่างๆ ของการเคลื่อนไหว ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก
สถาบันชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ทั้งจากประเทศอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย และอังกฤษ

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ

ในการวินิจฉัยโรคและอาการเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง
ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นยำ
ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG การตรวจคลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อ EMG การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพิเศษสำหรับ
โรคลมชัก การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA)
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (spiral CT)
และสามมิติ (3D CT)

ทำงานเป็นทีมเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วย

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะประสานงาน
กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อจัดโปรแกรมฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วยให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยทีมแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดมืออาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำพร้อมติดตามผล
อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังมีนักโภชนาการที่จะให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ ทีมพยาบาล
วิชาชีพของศูนย์ประสาทวิทยาจะจัดให้มีการบรรยายความรู้
เกี่ยวกับโรคต่างๆ เป็นระยะ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

การรักษาโรคทางระบบประสาทและสมองมีวิธีการรักษา
ที่หลากหลาย การตัดสินใจกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละรายจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียด
ในการพิจารณาข้อบ่งชี้ของแพทย์ นอกเหนือจากการผ่านการ
ฝึกอบรมในระดับนานาชาติของคณะแพทย์ร่วมกับประสบการณ์
การรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจากนานาประเทศทั่วโลก
แล้ว คณะแพทย์ของศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ยังยึดหลักของการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อันจะ
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

การติดต่อสอบถาม

หากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติ
ทางระบบประสาทและสมอง สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอ
รับคำปรึกษาได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โทร 0-2667-1000 หรือคลิก “รายชื่อแพทย์
เพื่อดูรายละเอียดและตารางการออกตรวจของแพทย์

 

  ค้นหาแพทย์ นัดหมายแพทย์ ติดต่อเรา

 

ประวัติการศึกษาและบทความ รศ.นพ. ยศ นวฤทธิ์โลหะ
 

 • โรคเนื้องอกในสมองมีหลายชนิด แบ่งตามเกณฑ์ของ
  องค์การอนามัยโลกได้ประมาณ 120 ชนิด แต่เป็นโรค
  ที่พบได้ไม่บ่อยนัก มีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลก
  เพียง 19 รายต่อประชากร 100,000 ราย พบได้ใน
  คนทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
 • สาเหตุของการเกิดโรคเนื้องอกในสมองยังไม่สามารถ
  ระบุได้แน่ชัด แต่มีการศึกษาพบมีความเกี่ยวข้องกับ
  ปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม รวมถึงการ
  แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากอวัยวะส่วนอื่น เช่น
  มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • เนื้องอกในสมองไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไป
  อาการขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดเนื้องอก โดยโรคเนื้องอก
  ในสมองมักทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ซึ่งอาจเป็น
  ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้หรืออาเจียน ชัก
  พูดลำบาก อ่อนแรง ตามัว เดินเซ แขนขาอ่อนแรง
  มีปัญหาเรื่องความจำ การพูด การได้ยิน
 • อาการปวดศีรษะเรื้อรังเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญที่สุด
  ของโรคเนื้องอกในสมอง หากมีอาการปวดศีรษะติดต่อ
  กันเกินหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ทราบสาเหตุ และยาแก้ปวด
  ไม่ช่วยให้อาการทุเลาลง ควรรีบพบแพทย์ทันที
 • การรักษาหลักของโรคเนื้องอกในสมองคือการผ่าตัด
  ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นกับขนาดและตำแหน่ง
  ของเนื้องอกที่พบ