การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 1

ชื่อแพ็กเกจ OPTH 10.1.1
การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 1
ค่าใช้จ่าย:THB 76,230
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา (ตาเหล่) กรณีผู้ป่วยนอก

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • ค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
  • ค่ายาวิสัญญี และยาที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
  • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
  • ค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในคลินิกผู้ป่วยนอกที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตัด
  • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่
  • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะติดเชื้อ HIV เป็นต้น


ราคาโปรแกรม : 76,230 บาท


หมายเหตุ: ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ

*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า