bih.button.backtotop.text

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

การจัดอบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ภาคภาษาไทย

อบรมตั้งครรภ์คุณภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ขอเชิญว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ เข้าร่วมอบรมเพื่อการเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์และเลือกสิ่งที่ดี สำหรับลูกน้อยในครรภ์
โดยทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมก่อนคลอดดังนี้ 

จัดขึนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็น
 1. การอบรมก่อนคลอด จัดอบรม 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-12.30 น
 2. การอบรมหลังคลอด จัดอบรม ตามความพร้อมของ มารดาและทารก เป็นรายบุคคล  (ไม่ต้องสมัครจะจัดสอนให้ก่อนกลับบ้าน)
การอบรมก่อนคลอด : สถานที่อบรม ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

คลาสที่ 1
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปสำหรับการตรียมตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ (เริ่มตั้งครรภ์ -  27 สัปดาห์ )

 • ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่จำเป็นและวิธีการที่ถูกต้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 • ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมารดาและทารกในครรภ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจคลอดบุตร
 • ความรู้เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และการดูแล
 • ความรู้เรื่องนมแม่และการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงตั้งครรภ์
 

คลาสที่ 2
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ การเตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด และการดูแลทารก (อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ขึ้นไป) 

 • ความรู้เรื่องกลไกการคลอด การคลอดธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด
 • ความรู้เรื่องวิธีการลดความเจ็บปวดการฝึกการหายใจสำหรับการคลอด
 • ความรู้เรื่องการดูแลทารกแรกเกิด
 • ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงให้นมบุตร
 • เยี่ยมชมห้องคลอด ห้องพักหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด

รายละเอียดการสมัคร

การสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. กรอกข้อมูลผ่านทาง  website
 2. สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 3. โทรสมัคร ที่ contact  center หมายเลข  02 066 8888
 4. อีเมล TenderLove&[email protected]
วิทยากร
ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ

ค่าใช้จ่าย
เป็นบริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท / ครั้งอบรม / คู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
การชำระค่าใช้จ่าย 
โอนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 031-7-018000 และส่งข้อมูลการโอนโดยระบุ ชื่อที่อยู่ หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้เข้าอบรม กลับมาที่ TenderLove&[email protected] เพื่อการสำรองที่นั่งและออกใบเสร็จ
 
การเตือนเข้าอบรม
การเตือนเข้าอบรมจะส่งแจ้งกลับทางเมล์ประมาณ 3 วันก่อนการอบรม

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ 2565 (ภาษาไทย)

คลาส ตลาสที่1 คลาสที่ 2
วัน อาทิตย์  อาทิตย์ 
เวลา 9.00-12.30 น. 9.00-12.30 น.
สถานที่ ศูนย์ประชุมชั้น 21 ห้อง A,B อาคาร Clinic ศูนย์ประชุมชั้น 21 ห้อง A,B อาคาร Clinic

ผู้สอน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ  , แพทย์

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ  , แพทย์
 
ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ
 
เดือน กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2
มกราคม - -
กุมภาพันธ์ - -
มีนาคม - -
เมษายน 10 (2565) 17 (2565)
พฤษภาคม 22 (2565) 29 (2565)
มิถุนายน 19 (2565) 26 (2565)
กรกฏาคม 24 (2565) 31 (2565)
สิงหาคม 21 (2565) 28 (2565)
กันยายน 18 (2565) 25 (2565)
ตุลาคม 23 (2565) 30  (2565)
พฤศจิกายน 20 (2565) 27 (2565)
ธันวาคม 11 (2565) 18  (2565)

* ทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะสามารถจัดการอบรมได้ภายในปี 2565 ตามตาราง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ซึ่งทีมผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *


ลงทะเบียนนัดหมายอบรมตั้งครรภ์

 

ภาวะการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม
คะแนนโหวต 8.50 of 10, จากจำนวนคนโหวต 4 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง