คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

spine institute thailand 

แพทย์ Full-time 

         
  Dr. Verapan Neurosurgeon      ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Thanet Orthopaedic Surgeon       รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   Dr.Ittipol Orthopaedic Surgeon     น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Sompoch Orthopaedic Surgeon      นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Veerasak Neurosurgeon      นพ. วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Sumroeng Orthopaedic Surgeon      นพ. สำเริง เนติ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Surapong Orthopaedic Surgeon      นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Withawin Neurosurgeon      นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         
         
         
  

แพทย์ Part-time 

         
  Dr.Ake Neurosurgeon      นพ. เอก หังสสูต
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Alongkorn Neurosurgeon      นพ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Areesak Orthopaedic Surgeon      รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Atthaporn Neurosurgeon      นพ. อัตถพร บุญเกิด
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
   Dr.Kitti Orthopaedic Surgeon     นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Kriangsak Neurosurgeon      นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Krishnapundha Neurosurgeon      ผศ.นพ. กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Pataravit Orthopaedic Surgeon      รศ.นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Peerapong Neurosurgeon      ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Pradit Orthopaedic Surgeon      นพ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Rattalerk Orthopaedic Surgeon      นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Vajarin Orthopaedic Surgeon      นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Wattana Neurosurgeon      นพ. วัฒนา มหัทธนกุล
ประสาทศัลยศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  Dr.Wichien Orthopaedic Surgeon      ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
         
         


 
spec001.png

 

สถานที่ตั้ง


สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

เวลาให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 02 011 3077
โทรสาร: 02 011 3080