Diagnostic Sleep Study

Package Name  DSS 1.1
Diagnostic Sleep Study
Cost*:THB 23,500
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
เป็นโปรแกรมสำหรับการสังเกตพฤติกรรมการนอน  ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการนอน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติ เช่น นอนกรน หยุดหายใจขณะนอนหลับ นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท นอนหลับๆตื่นๆ สะดุ้งตื่นบ่อยๆ ชัก กระตุก นอนละเมอ ปัสสาวะรดที่นอน ตื่นนอนตอนเช้าไม่สดชื่น ง่วงนอนกลางวันหรือหลับใน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคอ้วน ภูมิแพ้ที่จมูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤต อัมพาต  ผู้ป่วยจะได้รับการติดเครื่องตรวจวัดสภาพการนอนและนอนเพื่อสังเกตอาการในห้องตรวจสภาพการนอน (Sleep Lab) ทั้งคืน โดยเวลาที่เตรียมพร้อมและเวลาที่สังเกตสภาพการนอนทั้งหมดรวม 12 ชั่วโมง
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 1. ค่าห้องเดี่ยวทั้งคืน 12 ชั่วโมง ค่าอาหารเช้า และค่าบริการพยาบาล
 2. ค่าเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน และค่าอุปกรณ์การแพทย์
 3. ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวัดสภาพการนอน
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม 

 • ค่าแพทย์และค่าปรึกษาทางการแพทย์ ณ คลินิกผู้ป่วยนอก
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดการนอน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 •  

ราคาโปรแกรม :  23,500 บาท (Single Room)

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีต้องตรวจวัดความง่วงนอน (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) และการตื่นตัว (Maintenance Wakefulness Test, MWT) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสังเกตพฤติกรรมการนอน ความง่วงและการตื่นตัว ในผู้ป่วยที่มีปัญหา ง่วงนอนกลางวัน หลับโดยควบคุมสติไม่ได้ หลับใน ฝันกลางวัน  แขนขาอ่อนแรงขณะง่วงนอน ตื่นนอนแล้วขยับแขนขาไม่ได้ ผู้ป่วยจะได้รับการติดเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน เพื่อสังเกตอาการในห้องตรวจสภาพการนอน (Sleep Lab) ทั้งคืนและตรวจวัดความง่วงหรือการตื่นตัวในวันต่อมาทั้งวัน โดยเวลาที่เตรียมพร้อมและเวลาที่สังเกตสภาพการนอนทั้งหมดรวม 24 ชั่วโมง   จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 8,740 บาท


หมายเหตุ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • การมัดจำ:
  • กรุณามัดจำเต็มจำนวนในวันที่ทำนัดตรวจการนอนหลับ เพื่อเป็นการจองการทดสอบดังกล่าวล่วงหน้า การชำระมัดจำสามารถจ่ายเป็นเงินสดและบัตรเครดิต
  • สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าสามารถวางเงินมัดจำเต็มจำนวนผ่านทางธนาคาร ดังในเอกสาร International Payment ที่แนบมานี้
  • สำหรับลูกค้าในประเทศ ลูกค้าสามารถวางเงินมัดจำเต็มจำนวนผ่านทางธนาคาร ดังในเอกสาร Domestic Payment ที่แนบมานี้
 • การยืนยันการนัดหมายของการตรวจการนอนหลับ: จะมีการติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมายของการตรวจการนอนหลับจากทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 7 วัน และ 2-3 วัน ก่อนวันนัด 
 • หากต้องการยกเลิกกรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก่อนเวลานัดทดสอบ 24 ชั่วโมง  หากไม่มีการยืนยันการนัดหมายจากลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัด ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ ทำการยกเลิกอัตโนมัติในการนัดทดสอบของลูกค้า และเสนอเวลาการนัดตรวจการนอนหลับต่อลูกค้าท่านอื่นที่ประสงค์จะตรวจต่อไป  
 • ราคาโปรแกรมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการดังกล่าว และค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนและหลังการทำ Test
 •    ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561  เท่านั้น
 
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า