Diagnostic Sleep Study

ชื่อแพ็กเกจ DSS 1.1
Diagnostic Sleep Study
ค่าใช้จ่าย:THB 22,500
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เป็นโปรแกรมสำหรับการสังเกตพฤติกรรมการนอนในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการนอน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติ เช่น นอนกรน หยุดหายในขณะนอนหลับ นอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท นอนหลับๆ ตื่นๆ สะดุ้งตื่นบ่อยๆ ชัก กระตุก นอนละเมอ ปัสสาวะรดที่นอน ตื่นนอนตอนเช้าไม่สดชื่น ง่วงนอนกลางวันหรือหลับใน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคอ้วน ภูมิแพ้ที่จมูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยจะได้รับการติดเครื่องตรวจวัดสภาพการนอนและนอนเพื่อสังเกตอาการในห้องตรวจสภาพการนอน (Sleep Lab) ทั้งคืน โดยเวลาที่เตรียมพร้อมและเวลาที่สังเกตสภาพการนอนทั้งหมดรวม 12 ชั่วโมง

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 1. ค่าห้องเดี่ยวทั้งคืน 12 ชั่วโมง ค่าอาหารเช้า และค่าบริการพยาบาล
 2. ค่าเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน และค่าอุปกรณ์การแพทย์
 3. ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวัดสภาพการนอน

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์และค่าปรึกษาทางการแพทย์ ณ คลินิกผู้ป่วยนอก
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดการนอน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ราคาโปรแกรม : 22,500 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีต้องตรวจวัดความง่วงนอน (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) และการตื่นตัว (Maintenance Wakefulness Test, MWT) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสังเกตพฤติกรรมการนอน ความง่วงและการตื่นตัว ในผู้ป่วยที่มีปัญหา ง่วงนอนกลางวัน หลับโดยควบคุมสติไม่ได้ หลับใน ฝันกลางวัน  แขนขาอ่อนแรงขณะง่วงนอน ตื่นนอนแล้วขยับแขนขาไม่ได้ ผู้ป่วยจะได้รับการติดเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน เพื่อสังเกตอาการในห้องตรวจสภาพการนอน (Sleep Lab) ทั้งคืนและตรวจวัดความง่วงหรือการตื่นตัวในวันต่อมาทั้งวัน โดยเวลาที่เตรียมพร้อมและเวลาที่สังเกตสภาพการนอนทั้งหมดรวม 24 ชั่วโมง   จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 8,310 บาท หมายเหตุ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • การมัดจำ: 
  • กรุณามัดจำเต็มจำนวนในวันที่ทำนัดตรวจการนอนหลับ เพื่อเป็นการจองการทดสอบดังกล่าวล่วงหน้า การชำระมัดจำสามารถจ่ายเป็นเงินสดและบัตรเครดิต
  • สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าสามารถวางเงินมัดจำเต็มจำนวนผ่านทางธนาคาร ดังในเอกสาร International Payment ที่แนบมานี้
  • สำหรับลูกค้าในประเทศ ลูกค้าสามารถวางเงินมัดจำเต็มจำนวนผ่านทางธนาคาร ดังในเอกสาร Domestic Payment ที่แนบมานี้
 • การยืนยันการนัดหมายของการตรวจการนอนหลับ: จะมีการติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมายของการตรวจการนอนหลับจากทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 7 วัน และ 2-3 วัน ก่อนวันนัด  
 • หากต้องการยกเลิกกรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก่อนเวลานัดทดสอบ 24 ชั่วโมง  หากไม่มีการยืนยันการนัดหมายจากลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัด ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ ทำการยกเลิกอัตโนมัติในการนัดทดสอบของลูกค้า และเสนอเวลาการนัดตรวจการนอนหลับต่อลูกค้าท่านอื่นที่ประสงค์จะตรวจต่อไป  
 • ราคาโปรแกรมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการดังกล่าว และค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนและหลังการทำ Test 
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิส าหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น


*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า