การบริการอื่น ๆ

นอกเหนือจากการบริการด้านกายภาพบำบัดแล้ว คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ยังมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการปรับท่าทางที่มีประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ดังนี้

  • การบำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
  • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเสริมสร้างกิจกรรมประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล
  • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม
  • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • การให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดหรือการดูแลผู้ป่วย

IMG

Rating score: 9.80 of 10, based on 10 vote(s)