Kool-Invoice-FIT-(1).jpg

REALCOST: ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ได้ชำระภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น เมื่อถามโรงพยาบาลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับวิธีการรักษา คำตอบที่ได้หมายความว่าอย่างไร? ราคาที่แจ้งรวมค่าแพทย์ ค่าห้องพักผู้ป่วยในหรือไม่? เป็นค่าใช้จ่ายต่ำสุด ที่อาจเป็นไปได้หรือเป็นราคาที่ผู้ป่วยทั่วไป จ่ายจริง?

ข้อมูลของ REALCOST มาจากใบเรียกเก็บเงินจริงที่ผู้ป่วยจ่ายเมื่อออกจากโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ ค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ ค่ายา ค่าห้องพัก ฯลฯ เป็นราคาทั้งหมดที่ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกได้ชำระให้กับทางโรงพยาบาลหลังรับการรักษาครั้งนั้น

ขอข้อมูลจาก REALCOST ผ่านทางออนไลน์ได้ทันที

หน้าถัดไปเป็นรายการแสดงวิธีรักษาทางการแพทย์กว่า 60 รายการ  เลือกวิธีรักษาที่คุณสนใจ เราจะแสดงช่วงราคา รวมทั้งราคากลางที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวของบำรุงราษฎร์

ทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่แสดง

เมื่อคุณเลือกวิธีรักษาจากรายการเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์จะแสดงเป็นตัวเลขสามชุด

  • ค่ากลาง (Median Cost) คือราคาที่คุณสามารถคาดได้ว่าจะต้องจ่ายถ้าคุณเป็น “ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย” ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวจ่ายมากกว่านี้และ อีกครึ่งหนึ่งจ่ายน้อยกว่านี้
  • ค่าต่ำ (LOW Cost) คือเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยหนึ่งในสี่จ่ายน้อยกว่านี้
  • ค่าสูง (HIGH Cost) คือเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยหนึ่งในสี่จ่ายมากกว่านี้

 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะจ่ายเงินอยู่ระหว่างค่าใช้จ่ายที่แสดง แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับกรณีของผู้ป่วยแต่ละราย เราจะจะแจ้งราคาประเมินสำหรับกรณีของคุณหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา ประเมินอาการของคุณแล้ว

ถ้ามีราคาแพ็กเกจสำหรับวิธีรักษาต่างๆ จะแสดงไว้ในรายการ โดยทั่วไป โรงพยาบาลจะเสนอราคาแพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่ซับซ้อน การรับราคาแพ็กเกจ ผู้ป่วยต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด แพทย์บางท่านอาจไม่เข้าร่วมโปรแกรมแพ็กเกจที่จัด ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับราคาแพ็คเกจหรือไม่ กรุณาสอบถามล่วงหน้า

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะจ่ายเงินอยู่ระหว่างค่าใช้จ่ายที่ “ต่ำ” และ “สูง” แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับกรณีของผู้ป่วยแต่ละราย เราจะแสดงราคาประมาณได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของเราประเมินอาการ ของคุณแล้ว

 
ขั้นตอนต่อไป