การทำศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดนำหน้าอกเทียมออก

ชื่อแพ็กเกจ BRST 4.1
การทำศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดนำหน้าอกเทียมออก
ค่าใช้จ่าย:THB 115,700
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการผ่าตัดนำหน้าอกเทียมออก ค่าใช้จ่ายของเต้านมเทียมจะคิดเพิ่มจากราคาขึ้นอยู่กับชนิดของเต้านมเทียม ผู้ป่วยนอนพักโรงพยาบาล 1 คืน
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมทั้งค่าอาหารปกติ และค่าบริการพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้ CBC, PT & PTT, Bleeding Time, FPG, Creatinine, HIV Ag/Ab, Urinalysis)
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด ( 1 Bra, 1 Breast wrap, 2 Cold Hot packs ตามดุลพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาวิสัญญี และยาที่จำเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Medical Clearance เช่น ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนอกเหลือจากการตรวจการวิเคราะห์ต่างๆ ด้านบน
 • ค่าหน้าอกเทียมซึ่งราคาขึน้ อยู่กับชนิดและแบบที่ผู้ป่วยและแพทย์เลือกใช้
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน ซึ่งรวมถึงค่าห้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้ง ค่ายาจะถูกคิดเพิ่มจากราคาโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางรังสี และค่ายาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์และค่าอาหารญาติจะถูกคิดตามค่าใช้จ่ายในอัตราปกติของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง 
 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย

ผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่
 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น
 

ราคาโปรแกรม  :      
BRST 4.1 การทำศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดนำหน้าอกเทียมออก  115,700  บาท

 
หมายเหตุ: 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า