bih.button.backtotop.text
Package Name  

การทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง-กรณีผู้ป่วยนอก

Package ID  

BLEP 01

 
62,410 THB
 
62,410 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ค่าห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด (2 Cold Hot packs ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาที่ใช้ในผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 
 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางรังสี ฯลฯ        
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการทำผ่าตัด.
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ และค่ายาที่ไม่เกี่ยวกับการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด

 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ติดต่อ
โทร: 02-011-3691
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
สถานที่ตั้ง
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 Counter A
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 

การทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง-กรณีผู้ป่วยนอก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือให้ยาทางเส้นเลือดระหว่างการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรณีผู้ป่วยนอก 
 

 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่

 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น

 

หมายเหตุ:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

Package Name : 

การทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง-กรณีผู้ป่วยนอก

Package ID : 

BLEP 01

62,410 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง-กรณีผู้ป่วยนอก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือให้ยาทางเส้นเลือดระหว่างการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรณีผู้ป่วยนอก 
 

 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่

 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น

 

หมายเหตุ:

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • ค่าห้องผ่าตัด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ค่าห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด (2 Cold Hot packs ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาที่ใช้ในผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 
 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ค่าตรวจทางรังสี ฯลฯ        
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการทำผ่าตัด.
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ และค่ายาที่ไม่เกี่ยวกับการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด

 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ติดต่อ
โทร: 02-011-3691
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์ กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
สถานที่ตั้ง
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 Counter A
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110