• ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ชื่อแพ็กเกจ BLEP 1.1(GA / IV Med)
การทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง (กรณีผู้ป่วยนอก)
ค่าใช้จ่าย:THB 85,900
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการทำศัลยกรรมตกแต่งหนังตาด้านบนหรือด้านล่าง ภายใต้การดมยาสลบ หรือฉีดยาชาเฉพาะร่วมกับให้ยาทางเส้นเลือดโดยวิสัญญีแพทย์ (GA / IV Med) กรณีผู้ป่วยนอก 
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม 

 • ค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้ CBC, PT & PTT, Bleeding Time, FPG, Creatinine, HIV Ag/Ab, Urinalysis)
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้หลังการทำผ่าตัด (2Cold Hot packs ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ค่ายาวิสัญญี และยาที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์    

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม 

 • ค่าแพทย์สำหรับการปรึกษา และติดตามการรักษาหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ Medical Clearance เช่น ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนอกเหลือจากการตรวจการวิเคราะห์ต่างๆด้านบน 
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
 • ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัดอื่นๆ  หรือทำศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ  
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการทำผ่าตัด.
 • ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ และค่ายาที่ไม่เกี่ยวกับการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายในห้อง ICU (กรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำผ่าตัด หรือหลังการทำผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามการรักษา ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาต่อเนื่อง 

ผู้ไม่มีสิทธิใช้โปรแกรม 

 • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่
  • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะติดเชื้อ  HIV, ไวรัสตับอักเสบ C และโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้   เป็นต้น

ราคาโปรแกรม: 85,900 บาท 

หมายเหตุ:

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง ส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า