โปรแกรมการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อแพ็กเกจ NEUR 1.2
โปรแกรมการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
ค่าใช้จ่าย:THB 16,700
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่มีอาการผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ เพื่อการป้องกันรักษาก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ FPG, Lipid Profile และ CBC
 2. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจ
 3. การตรวจหลอดเลือดบริเวณคอ (หลอดเลือดคาโรติก) ด้วยเครื่อง Doppler Carotid
 4. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 5. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 6. ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยในครั้งแรก
  • รังสีแพทย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ราคาโปรแกรม : 16,700 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง

ส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า