โปรแกรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

ชื่อแพ็กเกจ NEUR 1.1
โปรแกรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
ค่าใช้จ่าย:THB 20,600
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมสำหรับคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่องของการลืมสิ่งของ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เวลา หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตามรายการดังต่อไปนี้ CBC, FPG, Creatinine, BUN, SGPT, TSH, FreeT4,
 2. Electrolyte, VDRL, Vitamin B12)
 3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจ
 4. การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
 5. ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยในครั้งแรก
  • รังสีแพทย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการตรวจ
 • ค่าฉีดสารทึบรังสี สำหรับท่านที่แพทย์จำเป็นต้องทำเพื่อประกอบการวินิจฉัย MRI
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ราคาโปรแกรม : 20,600 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า