โปรแกรมการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพการทำงานของสมอง

ชื่อแพ็กเกจ NEUR 1.4
โปรแกรมการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพการทำงานของสมอง
ค่าใช้จ่าย:THB 5,300
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพการทำงานของสมองด้วยการทำแบบทดสอบและโปรแกรมการทดสอบเฉพาะ (CANTAB) เพื่อประเมินการทำงานของสมองในแต่ละส่วนและช่วยวินิจฉัยภาวะการทำงานของสมอง หรือเป็นการทดสอบทางด้าน Non-verbal Cognitive Function

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

1. ค่าแบบทดสอบและอุปกรณ์ทางการตรวจ ได้แก่

  • แบบทดสอบ MOCA
  • โปรแกรมทดสอบ CANTAB

2. ค่าอ่านผลการทดสอบ (interpretation fee)

แพทย์จะทำการอ่านผลการทดสอบ MOCA และ CANTAB ให้ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่จะส่งผลตรวจให้ผู้ป่วย โดยไม่มีการพบแพทย์

3. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Vitamin B12)

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์ปรึกษา
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ราคาโปรแกรม : 5,300 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง
ส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

 • ผู้ที่ต้องการตรวจเพิ่มเติม (add-on package) จากโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • ผู้ที่สงสัยว่าจะมีอาการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมอง เช่น ผู้บริหาร ผู้ที่รู้สึกเครียด ทำงานหนัก
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่สามารถนั่งทำแบบทดสอบได้ระยะเวลาหนึ่ง (ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 45-60 นาที) และ สามารถใช้นิ้วสัมผัสจอคอมพิวเตอร์เพื่อทำแบบทดสอบได้ (สำหรับท่านที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง หรือใส่แว่นสายตา ควรนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย)
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือคัดกรองอย่างเร็วสำหรับภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก (Mild Cognitive Dysfunction) โดยสามารถประเมินหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น ความตั้งใจ สมาธิ การบริหารจัดการ (Executive Function) ความจำ ทักษะสัมพันธ์ของสายตากับการสร้างรูปแบบ (Visuoconstructional Skills) ความคิดรวบยอด การคิดคำนวณ และการรับรู้สภาวะรอบตัว (Orientation) เป็นต้น
ใช้เวลาทำแบบทดสอบประมาณ 10 นาที

 

การตรวจ CANTAB Test คือ

CANTAB ย่อมาจาก Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจวัดสมรรถภาพทางสมอง เพื่อประเมินความสามารถในการจำ หาความผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ การวางแผน และ การบริหารจัดการ (Executive Function) โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมกับ MOCA เพื่อให้การประเมินภาวะพุทธิปัญญา (Cognitive Function) ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

ใช้เวลาทดสอบประมาณ 45-60 นาที