โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Package Name  NUE04
โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
Cost*:THB 25,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 

Stroke Screening with MRI+MRA Package

เพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่มีอาการผิดปกติเหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
 • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (%HbA1c)
 • ตรวจะดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine & eGFR)
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI and MRA)เงื่อนไข
 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) รวมถึงค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้กับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • *ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลใน Package ได้แก่ รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา 
 • รับบริการได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการใน Package เช่น  การใช้ยาระหว่างการทำ MRI
 • ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาครั้งแรก หรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจาก Package
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ค่าใช่จ่ายนอกเหนือจากการตรวจ ค่าฉีดสารทึบรังสี สำหรับท่านที่แพทย์จำเป็นต้องทำเพื่อประกอบการวินิจฉัย MRI, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน, ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
คลิกอ่านรายละเอียดแพ็กเกจ