Procedure
ข้อมูลของ REALCOST มาจากใบเรียกเก็บเงินจริงที่ผู้ป่วยจ่ายเมื่อออกจากโรงพยาบาล ประกอบด้วยค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ ค่าห้องพัก... เป็นราคารวมสำหรับการรักษาพยาบาล
อ้างอิงวันที่:
สกุลเงิน:
ราคากลาง: THB 
ราคาต่ำ: THB 
เพียง 1 ใน 4 ราย
มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้
ราคาสูง: THB 
เพียง 1 ใน 4 ราย
มีค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้
 
หมายเหตุ:

ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางซึ่งนำมาจากข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นจริงใน โรงพยาบาล โดยไม่ถือเป็นการรับประกัน ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีรวมทั้งค่ายาและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ณ เวลาที่ให้บริการ เราจะแสดงราคาประมาณได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ ผู้เชี่ยวชาญของเรา ประเมินอาการของคุณแล้ว

ถ้ามีราคาแพ็คเกจสำหรับวิธีรักษาต่างๆ จะแสดงไว้ในรายการ โดยทั่วไป โรงพยาบาลจะเสนอ
ราคาแพ็คเกจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่ซับซ้อน ในการรับราคาแพ็คเกจ ผู้ป่วยต้องมีลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด แพทย์บางท่านอาจไม่เข้าร่วมโปรแกรมแพ็คเกจที่จัด

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับราคาแพ็คเกจหรือไม่ กรุณาสอบถามล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินบาท

กลับไปดูโปรแกรมการรักษาอื่นๆ