การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนด้วยแขนกลหุ่นยนต์ (Unicompartmental Knee Arthroplasty - MAKO)

ชื่อแพ็กเกจ JOINT 1.2
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนด้วยแขนกลหุ่นยนต์ (Unicompartmental Knee Arthroplasty - MAKO)
ค่าใช้จ่าย:THB 481,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการผ่าตัดเปลี่ยนการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยแขนกลหุ่นยนต์เมโกะ โดยผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน
 
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องพักผู้ป่วย(ห้องเดี่ยวธรรมดา) 1 คืน รวมค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้รักษา
  • ค่าศัลยแพทย์ และตรวจเยี่ยมขณะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 1 คืน และค่าแพทย์ผู้ช่วยศัลยกรรม
  • ค่าวิสัญญีแพทย์
  • ค่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหลังผ่าตัด
  • ค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ค่าแพทย์อายุรกรรม
 • ค่าห้องผ่าตัด (ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและค่าบริการการพยาบาล )
 • X - ray ข้อเข่าที่ใส่ข้อเทียม (Knee) หลังการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ใช้ในการทำผ่าตัด รวมทัง้ อุปกรณ์ช่วยการเดิน 1 ชิ้น (ตามรายการที่จัดไว้ให้และตามความเหมาะสมของอาการหลังผ่าตัด) อุปกรณ์พยุงหัวเข่า (Knee wrap) 1 ชิ้น ถุงเท้ากันลื่น 1 คู่ และอุปกรณ์คีบเก็บของจากพื้น 1 ชิ้น 
 • ค่าชุดข้อเข่าเทียม 1 ชุด (ข้อเข่าเทียม 1 ชิน้ ที่ใส่ในพื้นที่Medial หรือ Lateral หรือ Patellofemoral และอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้แล้วทิ้งที่มากับข้อเทียม 1 ชุดในการผ่าตัดนี้)
 • ค่ายาวิสัญญี และยาที่จำเป็นต่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในขณะพักรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น
 • ค่ากายภาพบริหารหลังการผ่าตัดสำหรับ 1 คืนที่รักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัด เพื่อประเมินพยาธิสภาพผู้ป่วยเพื่อเตรียมการผ่าตัด ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยแพทย์อายุรกรรม ประกอบด้วย การตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม เอ็กซเรย์ปอด ตรวจเลือด (CBC, PT, PTT, bleeding time, FPG, Creatinine (Cr.), Albumin, Electrolytes, HIV), ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) และ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าตรวจหลังผ่าตัด เพื่อประเมินหลังผ่าตัด ประกอบด้วย การเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัด และการตรวจเลือดหลังผ่าตัด คือ CBC, Acute care

 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่า Intensive Care Unit (ICU) และการรักษาใน ICU
 • ค่าตรวจรักษา ค่าแพทย์ ในกรณีผู้ป่วยนอกรวมถึงการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เพื่อประเมินพยาธิสภาพผู้ป่วยเพื่อเตรียมการผ่าตัด ที่เกิดขึน้ ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากแพทย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการตรวจเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดที่แพทย์อายุรกรรมของศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมจัดเตรียมไว้ให้
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน รวมถึงส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย (สำหรับผู้ที่เลือกพักในห้องที่มีราคาสูงกว่าห้องเดี่ยวธรรมดา)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ การรักษา และการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เช่น รังสีวินิจฉัยในรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด การตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายารักษาเฉพาะโรคเช่น เบาหวาน , ความดัน และอื่นๆเป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยการเดินที่ไม่ได้ระบุใน package
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าเตียงเสริม ค่าพยาบาลพิเศษ และอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน
 • การตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกเพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในโปรแกรมเหมาจ่าย เช่น อุปกรณ์ช่วยการเดินที่ไม่อยู่ในรายการที่ตั้งไว้ ค่าเลือด การให้เลือด ซึ่งการรักษา การบริการและรายการที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเหมาจ่าย (Package) จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จจริงของโรงพยาบาล

ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้โปรแกรม

ผู้ที่จะใช้โปรแกรมเหมาจ่ายได้จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัด เช่น
 • เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมาก่อน
 • เป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่จะส่งผลกระทบต่อการผ่าตัด และ/หรืออาจจำเป็นต้องการการรักษาเพิ่มเติม
 • เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 • มีปัญหาทางโรคเลือด (Bleeding Disorders) มีภาวะติดเชือ้ HIVหรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ


ราคาโปรแกรม : 481,000 บาท ราคานี้รวมชุดเข่าเทียม 1 ชุด

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

หมายเหตุ :

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้กับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. การมัดจำ: กรุณามัดจำตามรายละเอียดดังนี้
  1. การมัดจำเต็มจำนวน 100% หรืออย่างน้อย 50% ของราคาประเมินค่าผ่าตัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจองห้องผ่าตัด และการจัดเตรียมข้อเทียมล่วงหน้า
  2. หากมีการมัดจำ 50% ไว้แล้ว กรุณามัดจำส่วนที่เหลือล่วงหน้าการผ่าตัด 7-10 วัน การมัดจำเป็นการยืนยันการจองผ่าตัด หากไม่มีการมัดจำดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการผ่าตัดดังกล่าว เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดท่านอื่นๆ
  3. หากการแจ้งยกเลิกการผ่าตัดมายังโรงพยาบาลฯ ณ แผนกฯที่ดำเนิการนัดผ่าตัด น้อยกว่า 7 วันก่อนวันผ่าตัดทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดการคืนเงินมัดจำบางส่วน
  4. ผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยต่างชาติ สามารถโอนเงินมัดจำดังกล่าวผ่านทางธนาคารต่างๆได้ ดังรายละเอียด วิธีการชำระเงินภายในประเทศ (Payment Methods of Domestic) และวิธีการชำระเงินภายนอกประเทศ (Payment Methods of Oversea)