การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองกับการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชัก

IMG
การตรวจคลนไฟฟาสมองกบการวนจฉยและรกษาโรคลมชก.jpg
คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่
 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองกับการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชัก
เป็นการตรวจเฉพาะทางประสาทวิทยาชนิดหนึ่งที่ช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งต่าง ๆ ของสมองที่ทำงานผิดปกติและแสดงผลออกมาในรูปของกราฟ


ศูนย์ประสาทวิทยา

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

IMG
IMG
IMG
IMG

Rating Score: of 10, Total Vote: