What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมคืนคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัย สานต่อโครงการผ่าข้อเข่าแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตอกย้ำนโยบายยกระดับสุขภาพสังคม สานต่อ “โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา” จัดกิจกรรม Healthy Joint (ข้อเข่าคืนสุข) เปิดโอกาสผู้สูงอายุที่ประสบภาวะข้อเข่าเสื่อมทั่วประเทศ เข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 

( โครงการฯ ได้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการผ่าตัดครบ 60 ข้อเข่าแล้ววันนี้ )


TU4_0875-(1).JPG

นพ
. นำ ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 14.9% ของจำนวนประชากร หรือกว่า 10 ล้านคน และจะเพิ่มจำนวนมากกว่า 15 ล้านคน ในปี 2568

TU4_0759.JPG

ทั้งนี้จากการสำรวจจำนวนผู้ป่วยด้วย “โรคข้อเข่าเสื่อม” จากจำนวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 89% (ข้อมูลในช่วงปี 2556 – 2558) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มที่จะเริ่มก้าวเข้าสูงวัยผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี เริ่มป่วยด้วยโรคดังกล่าวกันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป ทั้งการนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การนั่งไขว่ห้าง รวมถึงการรับประทานอาหารประเภท Junk Food ( จังก์ฟู้ด) เป็นต้น

โดยทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เล็งเห็นถึงความร้ายแรงของโรคดังกล่าวที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องจากผู้ที่ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตึงด้านหน้าและด้านหลังของเข่า เมื่อเป็นมากจะมีลักษณะข้อเข่าโก่งงอ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างคล่องตัว และส่งผลเสียด้านต่างๆ ตามมา ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับนโยบายและพันธกิจหลักที่โรงพยาบาลฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือ การมีส่วนร่วมตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และการพัฒนาสุขภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมใช้ความสามารถ ศักยภาพ และทรัพยากรที่โรงพยาบาลมีอยู่ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ การจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาผู้ป่วยทั้งในเขตกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โครงการช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โครงการปลูกถ่ายไต รวมถึงโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมฯ ในครั้งนี้ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และได้ทำการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุไปแล้ว 38 ราย ทั้งหมดนี้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 36 ปี ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 100,000 ราย”

ดังนั้นศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้จัดกิจกรรม “Healthy Joint (ข้อเข่าคืนสุข )” เพื่อสานต่อ โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา ครั้งนี้ขึ้นมา

TU4_1053-(1).JPG

นพ. นำ ได้กล่าวอีกว่า “ล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (JCI) เฉพาะโรคด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม “Clinical Care Program Certification of Knee Replacement” นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวบำรุงราษฎร์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการทางการแพทย์ของไทยว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติโดยตรง”

TU4_0934.JPG

ด้าน นอ. พิเศษ นพ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และประธานโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมฯ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรม “Healthy Joint (ข้อเข่าคืนสุข)” ที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อ โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม แต่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา ได้เข้าร่วมการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 60 ท่าน พร้อมทั้งต้องการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นถึงความอันตรายของโรคข้อเข่าเสื่อม และวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว

โดยขั้นตอนการดูแลรักษาจะใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมเทคโนโลยีในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted surgery) ระบบนำร่องในการผ่าตัด (Navigation System) และระบบแขนหุ่นยนต์ (Robotic-assisted surgery) มาใช้ในการรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ให้เกิดความแม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อน ช่วยให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดอาการปวดภายหลังการผ่าตัด และลดระยะเวลาการพักฟื้น ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว

นอกจากนี้ภายหลังเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเอาใจใส่ และการดูแลใกล้ชิด ผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ผู้ป่วยไม่ต้องกลับมาเป็นโรคดังกล่าวอีก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 38 คน

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดข้อเทียม โดยได้พยายามรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดแต่ไม่ได้ผลนานกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รายได้น้อย อายุอยู่ระหว่าง 60-75 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร 02 667 2000 หรือดูรายละเอียดที่ www.bumrungrad.com

TU4_0657.JPG

TU4_0836.JPG

 

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers