การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

ชื่อแพ็กเกจ CATH 2.1
การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
ค่าใช้จ่าย:THB 169,900
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมนี้สำหรับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในแผนกผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืนและแผนกอายุรกรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายจะรวมค่าแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าศัลยแพทย์หัวใจ และค่าวิสัญญีแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลจัดเตรียมให้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าตรวจโดยฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 1. ค่าห้องสวนหัวใจและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 2. ค่าห้องพักในห้องผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืน และค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงสายสวนหัวใจ (1 ตำแหน่ง) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือด ได้แก่ CBC, PT & PTT, Clotting Times, BUN/Creatinine, Electrolytes, Blood Sugar, CPK, Anti-HIV
  • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
  • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นระหว่างการพักรักษาในโรงพยาบาล
 2. ค่าแพทย์
  1. ค่าแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา
  2. ค่าศัลยแพทย์หัวใจและค่าวิสัญญีแพทย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • กรณีที่ผู้ป่วยนอนพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน
 • ค่าใช้จ่ายกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน การใช้ Balloon Pump หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องนอนพักในโรงพยาบาลนานกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่า Balloon Catheter เกินกว่า 1 เส้น
 • ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือดเกินกว่า 1 ตำแหน่ง โดยคิดค่าแพทย์เพิ่มตำแหน่งละ 5,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอกในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และการสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Admission physician fees, Daily round physician fees and Discharge summary fee)
 • การตรวจอื่นๆ ทางหัวใจ เช่น ค่าตรวจสมรรถภาพหัวใจ, Echocardiography, Holter testing (ยกเว้นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
 • ค่าการสวนหัวใจ (Diagnostic angiography)
 • ค่าโครงลวดที่ใส่ไว้ในหลอดเลือด (Stent)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยซึ่งมีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยงสูงต่อการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่

 • มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมาก
 • มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายขั้นรุนแรง
 • มีภาวะไตเสื่อม (Creatinine มากกว่า 1.4)
 • มีภาวะติดเชื้อ HIV
 • เคยได้รับการผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน (CABG = Coronary Artery Bypass Graft)
 • กรณีฉุกเฉิน (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการระหว่าง 07.00-18.00 น.)
 • เป็นการทำหัตถการที่มีความซับซ้อน (left main stenting, bifurcation stenting, major 3 vessels)


ราคาโปรแกรม : ห้องเดี่ยว 169,900  บาท 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายหลอดเลือดด้วยการใส่โครงลวด (Stent) ไว้ในหลอดเลือด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ค่าโครงลวด (Stent) ขึ้นอยู่กับประเภทที่ใช้
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการใส่โครงลวดไว้ในหลอดเลือด (โดยเพิ่มค่าแพทย์ 5,000 บาทต่อ 1 ตำแหน่ง)
 • ส่วนเพิ่มจากการใช้เวลาในการทำหัตถการนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า