การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ

Package Name  CATH 1.1.1
การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ
Cost*:THB 67,900
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล  1 คืน
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องสวนหัวใจและ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์รวมถึงสายสวนหัวใจ (1 ตำแหน่ง) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดได้แก่  CBC , Hct/ Hb , PT & PTT , BUN/Creatinine , Electrolytes , Blood Sugar , Anti-HIV
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray )
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับการสวนหัวใจ รวมทั้งค่ายาที่มีความจำเป็นต้องได้รับระหว่างการพักในโรงพยาบาล
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน
 • ค่าสายสวน จำนวนเกินกว่า 4 เส้น
 • ค่าใช้จ่ายในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ในกรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าตรวจต่างๆ ในคลินิกผู้ป่วยนอกก่อนทำการสวนหัวใจ
 •  ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล  (Admission physician fees ,Daily round physician fees  and Discharge summary fee)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
 • ค่าตรวจทางหัวใจอื่นๆ เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ , Echocardiography, Holter testing              
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง  ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือที่มีความเสี่ยง ต่อการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยที่
 • มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
 • มีภาวะติดเชื้อ HIV
 
ราคาโปรแกรม :         ห้องเดี่ยวธรรมดา     67,900   บาท

 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม :      
1. ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
2. ส่วนเพิ่มจากการใช้เวลาในการทำหัตถการนานเกินกว่า 1 ½ ชั่วโมง
 
หมายเหตุ :    
1.  ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
      รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
2.  ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 
 
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า