การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ

Package Name  CATH 1.1.1
การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงที่ข้อมือ
Cost*:THB 65,900
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล 1 คืน

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องสวนหัวใจและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย 1 คืน รวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงสายสวนหัวใจ (1 ตำแหน่ง) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือด ได้แก่ CBC, Hct/Hb, PT & PTT, BUN/Creatinine, Electrolytes, Blood Sugar, Anti-HIV
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับการสวนหัวใจ รวมทั้งค่ายาที่มีความจำเป็นต้องได้รับระหว่างการพักในโรงพยาบาล
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน
 • ค่าสายสวนจำนวนเกินกว่า 4 เส้น
 • ค่าใช้จ่ายในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ในกรณีจำเป็น)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าตรวจต่างๆ ในคลินิกผู้ป่วยนอกก่อนทำการสวนหัวใจ
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และการสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Admission physician fees, Daily round physician fees and Discharge summary fee)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
 • ค่าตรวจทางหัวใจอื่นๆ เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ, Echocardiography, Holter testing
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือที่มีความเสี่ยงต่อการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่
 • มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
 • มีภาวะติดเชื้อ HIV

ราคาโปรแกรม : ห้องเดี่ยวธรรมดา 65,900  บาท 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
 • ส่วนเพิ่มจากการใช้เวลาในการทำหัตถการนานเกินกว่า 1 ½ ชั่วโมง

หมายเหตุ:
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า