การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

Package Name  CATH 3.1
การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
Cost*:THB 210,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
โปรแกรมนี้สำหรับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและทำการรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนโดยทำทั้ง 2   ขั้นตอนในการเข้าห้องสวนหัวใจครั้งเดียว ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่แผนกผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืน และพักฟื้นในห้องผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายจะรวมค่าแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าศัลยแพทย์หัวใจและค่าวิสัญญีแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลจัดเตรียมให้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องสวนหัวใจและ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องสวนหัวใจ
 • ค่าห้องพักในห้องผู้ป่วยหนักหัวใจ 1 คืนและค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืนรวมทั้งค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดได้แก่ CBC , PT & PTT ,    Clotting Times , BUN/Creatinine , Electrolytes , Blood Sugar , CPK , Anti-HIV
 • ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray )
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 • ค่ายาที่จำเป็นระหว่างการพักรักษาในโรงพยาบาล
 •  ค่าเวชภัณฑ์: อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจเช่น digital imaging และปรินท์เลเซอร์
 •  ค่าแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา
           1. ค่าแพทย์เฉพาะทางหัวใจในการทำหัตถการสวนหัวใจ single vessel PTCA
           2. ค่าศัลยแพทย์หัวใจ / ทีมสำรอง 
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลเกินกว่า 2 คืน  ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นค่าห้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่ายา ซึ่งผู้ป่วยจะต้องจ่ายในราคาปกติของโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน การใช้ Balloon Pump หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องนอนพักในโรงพยาบาลนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าสายสวน จำนวนมากกว่า 4 เส้น
 • ค่า Balloon Catheter มากกว่า 1 เส้น
 • ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือดเกินกว่า 1 ตำแหน่ง โดยคิดค่าแพทย์เพิ่มตำแหน่งละ 5,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล  (Admission physician fees ,Daily round physician fees  and Discharge summary fee)
 • ค่าตรวจอื่นๆ ทางหัวใจ เช่น ค่าตรวจสมรรถภาพหัวใจ , Echocardiography, Holter testing   (ยกเว้นค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง  ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยซึ่งมีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยงสูงต่อการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่
 • มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกมาก
 • มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายขั้นรุนแรง
 • มีภาวะไตเสื่อม (Creatinine มากกว่า 1.4)
 • มีภาวะติดเชื้อ HIV
 • เคยได้รับการผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน (CABG = Coronary Artery Bypass Graft)
 • กรณีฉุกเฉิน (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือกรณีฉุกเฉินนอกเวลาทำการระหว่าง 07.00 – 18.00 น.)
 • เป็นการทำหัตถการที่มีความซับซ้อน (left main stenting, bifurcation stenting, major 3 vessels)
 
ราคาโปรแกรม :           ห้องเดี่ยวธรรมดา    210,000  บาท
 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม :   
 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายหลอดเลือด ด้วยการใส่โครงลวด (Stent)  ไว้ในหลอดเลือด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
ค่าโครงลวด (Stent)  ขึ้นอยู่กับประเภทที่ใช้
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการใส่โครงลวดไว้ในหลอดเลือด (โดยเพิ่มค่าแพทย์  5,000 บาท ต่อ 1 ตำแหน่ง)
 • ส่วนเพิ่ม จากการใช้เวลาในการทำหัตถการนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง
 
หมายเหตุ :    
 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2.  ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 
 
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า