การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ

Package Name  CABG 1.1
การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
Cost*:THB 690,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ โดยผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน ซึ่งรวมถึงการพักฟื้นในห้องผู้ป่วยวิกฤต 2 วัน และพักห้องผู้ป่วยใน 5 วัน

 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

1. ค่าห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด

2. ค่าห้องพักฟื้นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยวิกฤต 2 คืน และห้องพักผู้ป่วยใน 5 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป

3. ค่าตรวจทางรังสี ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4. ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัด

5. ค่ายาวิสัญญีและยาจำเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล

6. ค่าแพทย์

    6.1 ศัลยแพทย์หัวใจ

    6.2 แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด (กรณีจำเป็น)

    6.3 วิสัญญีแพทย์

    6.4 แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ

    6.5 แพทย์ทางอายุรศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 7 วัน หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรมโรคหัวใจ หรือแพทย์เฉพาะทาง อื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวนหัวใจ รวมทั้งค่าแพทย์ที่ทำการสวนหัวใจ
 • Echocardiography และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
  • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร

 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่

 • การทำงานของหัวใจไม่เพียงพอ (EF < 40 %)
 • เคยมีประวัติของอาการทางสมอง (Stroke)
 • มีภาวะการทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
 • เมื่อตรวจค่าการทำงานของไต (Creatinine) > 1.5 mg/dl
 • ความเข้มข้นของเม็ดเลือด (Hb) < 10 gm/dl
 • อายุมากกว่า 65 ปี
 • มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 4 สัปดาห์
 • เคยได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจมาก่อน
 • มีภาวะการติดเชื้อ
 • เป็นเบาหวานที่ใช้อินสุลินประเภทฉีด
 • มีหลอดเลือดบริเวณขั้วหัวใจตีบตัน (Left Main)
 • มีความจำเป็นต้องใส่เครื่อง Intra Aortic Balloon pump ( IABP )

 

ราคาโปรแกรม : ห้องเดี่ยวธรรมดา 690 , 000 บาท

 

หมายเหตุ :
1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน

รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ

2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

 

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า