การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ

ชื่อแพ็กเกจ CABG 1.1
การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
ค่าใช้จ่าย:THB 690,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ โดยผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 วัน ซึ่งรวมถึงการพักฟื้นในห้องผู้ป่วยวิกฤต 2 วัน   และพักห้องผู้ป่วยใน 5 วัน
  

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม    

 1. ค่าห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 2. ค่าห้องพักฟื้นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยวิกฤต 2 คืน และห้องพักผู้ป่วยใน 5 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการ พยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 3. ค่าตรวจทางรังสี ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 4. ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัด
 5. ค่ายาวิสัญญีและยาจําเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล          
 6. ค่าแพทย์
           6.1  ศัลยแพทย์หัวใจ
           6.2  แพทย์ผู้ช่วยทําการผ่าตัด (กรณีจําเป็น)
           6.3  วิสัญญีแพทย์
           6.4  แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
           6.5 แพทย์ทางอายุรศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 7 วัน หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนญุาตให้กลับบ้านได้แล้ว  
 • ค่าการรักษาหรือการให้คําปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรมโรคหัวใจ หรือแพทย์เฉพาะทาง อื่น ๆ  
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวนหัวใจ รวมทั้งค่าแพทย์ที่ทําการสวนหัวใจ
 • Echocardiography และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตาม ราคาปกติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไมเ่กี่ยวข้องกับการผ่าตัด 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทําผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้  ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่  
 • การทํางานของหัวใจไม่เพียงพอ  (EF < 40 %)
 • เคยมีประวัติของอาการทางสมอง (Stroke)
 • มีภาวะการทําหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
 • เมื่อตรวจค่าการทํางานของไต (Creatinine) > 1.5 mg/dl
 • ความเข้มข้นของเม็ดเลือด (Hb) < 10 gm/dl
 • อายุมากกว่า  65 ปี
 • มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 4 สัปดาห์
 • เคยได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจมาก่อน  
 • มีภาวะการติดเชื้อ
 • เป็นเบาหวานที่ใช้อินสุลินประเภทฉีด
 • มีหลอดเลือดบริเวณขั้วหัวใจตีบตัน (Left Main)  
 • มีความจําเป็นต้องใส่เครื่อง Intra Aortic Balloon pump ( IABP )  
 

ราคาโปรแกรม  : ห้องเดี่ยวธรรมดา   690,000 บาท  

หมายเหตุ :

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน  รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ  
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่าตัดตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า