TAGS:


‘อัลไซเมอร์’ หนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจำนวนมาก และบั่นทอนจิตใจของครอบครัว ไม่แพ้ตัวผู้ป่วยเอง l โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์