TAGS:


โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเตือนล่วงหน้า มาทำความเข้าใจสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดโรค รวมถึงอาการสำคัญและวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง