TAGS:


เรื่องจริงของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยี แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมือของแพทย์ และมือของหุ่นยนต์