TAGS:


ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและร่างกายของสตรีวัยทองและคำแนะนำจากคุณหมอถึงสตรีวัยทอง