TAGS:


ข้อดี&ข้อควรระวังในการใช้ยาคุมกำเนิด ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะมาให้คำแนะนำสำหรับผู้หญิงเรื่องประโยชน์และข้อควรระวังของการใช้ยาคุมกำเนิด