TAGS:


ฟังประสบการณ์ และความประทับใจจากผู้ที่มีปัญหา "ภาวะสายตาผิดปกติ" สู่อิสรภาพของการมองเห็นโลกใหม่ที่ไร้กรอบ หลังผ่านการแก้ไข #ภาวะสายตาสั้นแบบใหม่ไร้ใบมีด ด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE