TAGS:


ตาแห้งเป็นโรคตาที่เกิดจากระบบต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติ ทำให้มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายตา เช่น เคืองตา แสบตา ตาแห้ง การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา สามารถบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรังได้