เพท/ซีที เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประยุกต์การทำงานของเครื่องเพทสแกน (PET Scan) ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน