เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) มีรูปร่างคล้ายโดนัท เป็นการถ่ายภาพทางรังสีในแนวตัดขวางรอบร่างกายและสร้างภาพในแนวต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ตรวจอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเพื่อบ่งบอกถึงความผิดปกติในอวัยวะต่างๆ